Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 1. Definities en toepasselijkheid algemene voorwaarden
 2. Offerte / overeenkomst
 3. Prijzen / betaling
 4. Levering
 5. Eigendomsvoorbehoud
 6. Klachten
 7. Toleranties
 8. Garantie
 9. Aansprakelijkheid
 10. Opschorting / ontbinding
 11. Overmacht
 12. Diversen
 13. Toepasselijk recht / geschillen

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1. Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:

 • HAIL EUROPE: de besloten vennootschap HAIL EUROPE B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 76914917, gevestigd te 1812 SE, Alkmaar, aan de Barnsteenstraat 9;
 • AFNEMER: elke partij die tot HAIL EUROPE in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met HAIL EUROPE gesloten overeenkomst.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door HAIL EUROPE gedane aanbiedingen en offertes, alsmede op door afnemer met HAIL Europe gesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door HAIL EUROPE en de afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.4. Algemene voorwaarden van afnemer worden door HAIL EUROPE niet aanvaard, tenzij dat uitdrukkelijk en schriftelijk met HAIL Europe wordt overeengekomen.

1.5. De algemene voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld aan afnemer en zijn steeds te raadplegen via de website van HAIL EUROPE: www.hail-europe.nl. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Artikel 2: Offerte / Overeenkomst

2.1. Alle door HAIL EUROPE uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

2.2. Een HAIL EUROPE bindende overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door HAIL EUROPE, dan wel indien HAIL EUROPE kenbaar heeft gemaakt dat met de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld door middel van het leveren van een order, is begonnen.

2.3. De in prospectie, prijscouranten en andere drukwerken van HAIL EUROPE verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, kleurstellingen, maten, gewichten e.d. gelden als een benadering tenzij HAIL EUROPE uitdrukkelijk heeft verklaard, dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.

Artikel 3: Prijzen / Betaling

3.1. Alle door HAIL EUROPE gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. De door HAIL EUROPE gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van het aanbod.

3.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, inkoopprijzen, vrachtkosten, belastingtarieven, in- en uitvoerheffingen of koerswijzigingen van vreemde valuta) van een artikel wijzigt in de periode tussen de datum van het aanbod en de datum van levering, heeft HAIL EUROPE het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

3.5. Indien niet anders is overeengekomen, wordt betaling geacht te zijn geschied, wanneer de bank- of girorekening van HAIL EUROPE is gecrediteerd of bij betaling aan HAIL EUROPE per kas op de datum van de kwitantie.

3.6. Zodra de in 3.4. genoemde termijn is overschreden, is afnemer in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist.

3.7. Bij verzuim is afnemer 2% rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over het volledige factuurbedrag, ingaande op de vervaldatum van de factuur. Afnemer is tevens redelijke en evenredige buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bovendien is afnemer aan HAIL EUROPE verschuldigd alle proceskosten en daarmee verbonden kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, die HAIL EUROPE ter zake van de uitvoering van de overeenkomst met afnemer heeft moeten maken, tenzij HAIL EUROPE als verliezende partij door de rechter volledig in de kosten wordt veroordeeld.

3.8. Indien HAIL EUROPE afnemer in gebreke stelt of sommeert, raakt afnemer reeds door overschrijding van de in 3.4. genoemde termijn in verzuim.

3.9. Betalingen van afnemer strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten, dan van de verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.10. Verrekening van het factuurbedrag met vorderingen op HAIL EUROPE kan slechts plaatsvinden voor zover de vorderingen opeisbaar zijn en ofwel in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld ofwel door HAIL uitdrukkelijk zijn erkend.

Artikel 4: Levering

4.1. De leveringstermijn van de zaken, hierna te noemen "artikelen", vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover het volgende later geschiedt op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan of voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door afnemer te verstekken informatie is ontvangen.

4.2. De door HAIL EUROPE opgegeven termijnen van levering zijn nimmer aan te merken als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijnen heeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.3. Bij niet tijdige levering dient HAIL EUROPE schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient HAIL EUROPE een termijn van ten minste 14 kalenderdagen te worden gegund om alsnog haar leveringsverplichting na te komen, tenzij de redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

4.4. Het risico van de artikelen gaat over op de afnemer op het tijdstip van aankomst van de artikelen op de overeengekomen plaats van afleveringen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.5. HAIL EUROPE is tot het doen van deelleveringen bevoegd. Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.

4.6. Afnemer levert een door HAIL EUROPE vast te stellen bijdrage in de vrachtkosten indien de transactie tussen afnemer en HAIL EUROPE een factuurbedrag betreft minder dan het franco huis bedrag. HAIL EUROPE behoudt zich het recht voor vrachtkosten aan afnemer in rekening te brengen indien aflevering van de artikelen plaatsvindt buiten de gebruikelijke dagen van aflevering, hierna te noemen "routedagen", van HAIL EUROPE; de in dat geval door HAIL EUROPE te maken expeditiekosten zullen door HAIL EUROPE aan afnemer worden doorberekend.

4.7. Alle al dan niet op verzoek van afnemer door of in opdracht van HAIL EUROPE gemaakte ontwerpen, clichés e.d., ook als deze geheel of ten dele aan afnemer in rekening zijn of worden gebracht, blijven eigendom van HAIL EUROPE. De kosten van ontwerpen, clichés e.d., gemaakt ten behoeve van een door afnemer gevraagde offerte kunnen door HAIL EUROPE aan afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1. De door HAIL EUROPE aan afnemer geleverde artikelen blijven eigendom van HAIL EUROPE zolang afnemer de verschuldigde prijs, rente en kosten ter zake van alle geleverde artikelen niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die HAIL EUROPE op afnemer heeft wegens tekortschieten in de nakoming van andere met afnemer gesloten overeenkomsten ter zake van geleverde artikelen. Afnemer dient de door HAIL EUROPE geleverde artikelen, zolang deze eigendom zijn van HAIL EUROPE, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.

5.2. Indien afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met HAIL EUROPE gesloten overeenkomst(en) of indien HAIL EUROPE goede gronden heeft te vrezen dat afnemer daarin tekort zal schieten, is HAIL EUROPE bevoegd de aan afnemer geleverde artikelen terug te nemen. Met name - doch niet uitsluitend - bestaat dit recht indien onder afnemer beslag wordt gelegd, indien afnemer surséance van betaling is verleend of indien het faillissement van afnemer is aangevraagd of uitgesproken.

5.3. Afnemer is jegens HAIL EUROPE aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de artikelen voor de in 5.1 bedoelde eigendomsovergang.

Artikel 6: Klachten

6.1. Afnemer dient de bij hem bezorgde artikelen te keuren, uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de artikelen dienen klachten met betrekking tot de geleverde artikelen schriftelijk aan HAIL EUROPE te worden gemeld. Indien afnemer binnen de bovengenoemde termijn niet schriftelijk tegen de geleverde artikelen heeft geprotesteerd, geldt dat HAIL EUROPE de overeenkomst jegens afnemer deugdelijk is nagekomen.

6.2. Nadat de klachten overeenkomstig 6.1 HAIL EUROPE hebben bereikt, zal HAIL EUROPE zo spoedig mogelijk een onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht. Afnemer dient toe te staan, dat vertegenwoordigers van HAIL EUROPE de betreffende artikelen onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek beslist HAIL EUROPE of de klacht gegrond is. Indien de klacht gegrond is, heeft HAIL EUROPE de keuze de artikelen te vervangen dan wel afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door afnemer verschuldigde prijs voor de betreffende artikelen. Indien HAIL EUROPE en afnemer geen overeenstemming bereiken omtrent de gegrondheid van de klacht zal de beslissing daaromtrent worden overgelaten aan een door partijen in gezamenlijk overleg te benoemen deskundige. Bij klachten betreffende per verpakking geleverde artikelen geldt dat HAIL EUROPE niet verplicht kan worden de door afnemer verschuldigde prijs voor de per verpakking geleverde artikelen te crediteren indien het geheel of een gedeelte van de per verpakking geleverde artikelen door afnemer is aangewend voor gebruik. De beslissing van de deskundige is bindend. De kosten van dit deskundigenonderzoek komen voor rekening van de partij die door de deskundige in het ongelijk wordt gesteld. HAIL EUROPE zal afnemer schriftelijk berichten, dat zij van dit deskundigenonderzoek gebruik wenst te maken. Afnemer heeft vervolgens gedurende een termijn van 1 maand het recht om zicht niettemin tot de volgens deze voorwaarden bevoegde rechter te wenden ter zake van dit geschil.

6.3. Retourzendingen van de geleverde artikelen is uitsluitend toegestaan indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen van een daartoe bevoegde medewerker van HAIL EUROPE.

Artikel 7: Toleranties

7.1. Voor de door HAIL EUROPE geleverde artikelen zijn ten aanzien van de overeengekomen specificaties de hierna te noemen afwijkingen zowel naar boven als naar beneden, toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in een soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere dan hierna genoemde specificaties, zijn de bij de eerdere leveringen toegestane afwijking en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar.

7.2. Onverminderd het in dit artikellid gestelde geldt ten aanzien van eventuele afwijkingen in de kleur dat HAIL EUROPE behoorlijk heeft gepresteerd, indien deze afwijkingen gering zijn. HAIL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het door afnemer opgeven van onjuiste kleurennummers, indien het een opdracht betreft, waarbij een kleur moet worden aangemaakt, die niet voorkomt in het PMS-kleurensysteem of een ander kleurherkenningssysteem, dient afnemer de door hem gewenste kleur zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. HAIL EUROPE zal in een dergelijk geval de door afnemer gewenste kleur zoveel mogelijk benaderen. Op papier of kunststof aangeleverde kleuren kunnen, als deze op een ander materiaal worden aangebracht een ander kleurbeeld geven waardoor de indruk kan worden gewekt dat de kleur wordt vastgesteld dat de op het andere materiaal aangebrachte kleur gelijk is aan het door afnemer aan HAIL EUROPE overhandigde monster, dan wel het door afnemer kenbaar gemaakt kleurennummer.

7.3. Ten aanzien van de hoeveelheid geldt, dat HAIL EUROPE behoorlijk heeft gepresteerd, indien afwijkingen in hoeveelheden niet meer bedragen dan 20% boven of beneden de overeengekomen hoeveelheid. Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid.

7.4. Ten aanzien van de gramgewichten, dikte, formaten e.d. geldt, dat HAIL EUROPE behoorlijk heeft gepresteerd indien afwijkingen in bovengenoemde specificaties niet meer bedragen dan respectievelijk 10%, 20% en 5% ten opzichte van de overeengekomen specificatie.

Artikel 8: Garantie

8.1. Voor artikelen of onderdelen van artikelen, die HAIL EUROPE niet zelf vervaardigt, verleent HAIL EUROPE slechts garantie, indien en voor zover de toeleverancier van HAIL EUROPE aan HAIL EUROPE garantie heeft verstrekt. Op verzoek van afnemer kan HAIL EUROPE afnemer op de hoogte stellen van de garantiebepalingen van de toeleveranciers van HAIL EUROPE.

8.2. HAIL EUROPE’s aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie is beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen, dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag, een en ander steeds ter keuze van HAIL EUROPE.

8.3. Buiten de garantie vallen in ieder geval die gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.

b. normale slijtage;

c. toepassing van enig overheidsvoorschrift ter zake van de aard van kwaliteit van de toegepaste materialen;

d. materialen of zaken die door afnemer aan HAIL EUROPE ter bewerking zijn verstrekt;

e. materialen, zaken, werkwijzen en constructies voor zover op uitdrukkelijke instructie van afnemer toegepast;

f. door HAIL EUROPE van derden betrokken artikelen, voor zover de derden geen garantie aan HAIL EUROPE hebben verstrekt;

g. onvakkundig gebruik of gebruik voor enig ander doel dat gebruikelijk is.

8.4. Indien afnemer tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met HAIL EUROPE gesloten overeenkomst(en), is HAIL EUROPE met betrekking tot die overeenkomst(en) niet tot enige garantie gehouden.

8.5. Het beweerdelijk niet nakomen door HAIL EUROPE van haar garantieverplichtingen ontslaat afnemer niet van zijn verplichtingen voortvloeiende uit zijn overeenkomst met HAIL EUROPE.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van HAIL EUROPE is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 omschreven garantieverplichtingen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van HAIL EUROPE.

9.2. HAIL EUROPE is in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de artikelen, ten gevolge waarvan afnemer schade heeft geleden.

9.3. In geval van schade, veroorzaakt door een gebrek in het geleverde artikel, zal HAIL EUROPE op verzoek van afnemer binnen een redelijke termijn de identiteit van de producent van het artikel of van degene, die het artikel heeft geleverd, mededelen aan afnemer.

9.4. HAIL EUROPE is niet aansprakelijk, indien artikelen niet geschikt blijken voor het doel, waarvoor afnemer deze heeft gekocht. Afnemer dient zich derhalve omtrent de geschiktheid van artikelen voor het doel dat hij daarmee beoogt te voren op de hoogte te stellen.

9.5. Afnemer vrijwaart HAIL EUROPE voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens afnemer op grond van aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.

Artikel 10: Opschorting/Ontbinding

10.1. HAIL EUROPE heeft, indien afnemer tekortschiet of indien HAIL EUROPE redelijkerwijs mag verwachten dat afnemer zal tekortschieten in de nakoming van enige tussen HAIL EUROPE en afnemer gesloten overeenkomst, het recht:

a. van afnemer voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten betaling vooraf, dan wel onmiddellijke betaling bij levering, dan wel behoorlijke zekerheidsstelling voor betaling te vorderen;

b. haar verplichtingen uit overeenkomsten met afnemer (tevens zijnde de aanmaak en/of verwerking van de voor levering bestemde artikelen) op te schorten;

c. zonder rechterlijke tussenkomst de betreffende koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.2. Indien afnemer tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst kan HAIL EUROPE aanspraak maken op schadevergoeding waaronder begrepen gederfde winst.

Artikel 11: Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van HAIL EUROPE onafhankelijke, al dan niet voorzienbare omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, bezetting, boycot, blokkade, sabotage, brand, blikseminslag, extreme weersomstandigheden, maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, transportmoeilijkheden en andere ernstige (ver)storingen in het bedrijf van HAIL EUROPE, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door HAIL EUROPE ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken.

11.2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is HAIL EUROPE gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes (6) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 12: Diversen

12.1. HAIL EUROPE behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële eigendom, met betrekking tot geleverde artikelen en verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen, productsamenstellingen e.d. alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst aan afnemer verstrekte informatie.

12.2. Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HAIL EUROPE is het afnemer verboden de in bedoelde artikelen en bescheiden te verveelvoudigen, aan derden te inzage te geven of ter beschikking te stellen.

12.3. Indien afnemer een overeenkomst annuleert en het betreft artikelen uit het standaardassortiment van HAIL EUROPE, is afnemer 15% van het met de overeenkomst gemoeide netto-factuurbedrag annuleringskosten verschuldigd.

12.4. Annulering van overeenkomsten strekkende tot levering van niet tot het standaard- assortiment van HAIL behorende artikelen (inclusief de naam bedrukte artikelen) is uitsluitend mogelijk tegen betaling van het volledige factuurbedrag aan HAIL EUROPE.

12.5. Behoudens tegenbewijs door afnemer, gelden dossierkopieën van schriftelijke mededelingen van HAIL EUROPE aan afnemer als bewijs, dat deze mededelingen door HAIL EUROPE aan afnemer zijn verzonden.

Artikel 13: Toepasselijk recht / geschillen

13.1. Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

13.2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen afnemer en HAIL EUROPE kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechter in het Arrondissement Amsterdam, die exclusief bevoegd is daarvan kennis te nemen.