Algemene voorwaarden

HAIL EUROPE

Artikel 1. Definities

1.1.        HAIL EUROPE: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HAIL EUROPE B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76914917, statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende te (1821 SE) Alkmaar aan de Barnsteenstraat nr. 9.

1.2.        Afnemer: de wederpartij, zijnde een (rechts)persoon die handelt in het kader van beroep of bedrijf en die met HAIL EUROPE een Overeenkomst aangaat evenals die bij HAIL EUROPE een offerte opvraagt en door HAIL EUROPE een offerte wordt toegezonden.

1.3.        Overeenkomst: de bindende Overeenkomst tussen HAIL EUROPE en Afnemer, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) opdracht die uit hoofde van de Overeenkomst wordt gegeven/verleend.

1.4.        Schriftelijk: de term ‘Schriftelijk’ omvat ook per e-mail of ander elektronisch medium.

1.5.        Product(en): de door HAIL EUROPE ter verkoop aangeboden Producten hoofdzakelijk ten behoeve van hospitality branche, waaronder uitdrukkelijk begrepen maar niet beperkt tot huid-, haar- en lichaamsverzorgingsproducten en verscheidene accessoires, al dan niet met gebruikmaking van een private label en/of verkocht onder merkproducten.

1.6.        Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden, die op de (rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76914917.

1.7.        Partij(en): HAIL EUROPE, Afnemer of beide Partijen.

1.8.        Website: de door HAIL EUROPE geëxploiteerde Websites, zijnde een of meer webshops voor de verkoop van Producten door HAIL EUROPE, waaronder begrepen maar niet beperkt tot www.hail-europe.com en www.hail-europe.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.        Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van HAIL EUROPE, evenals op alle door HAIL EUROPE te sluiten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Afnemer.

2.2.        Het tot stand komen van een Overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze Algemene voorwaarden omschreven, houdt in dat deze Algemene voorwaarden door de Afnemer zijn aanvaard.

2.3.        Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden moeten uitdrukkelijk Schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2.4.        Indien HAIL EUROPE niet steeds de strikte naleving van deze Algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze Algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat HAIL EUROPE het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

2.5.        De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.6.        Algemene voorwaarden van Afnemer worden door HAIL EUROPE niet aanvaard, tenzij dat uitdrukkelijk en Schriftelijk met HAIL Europe wordt overeengekomen.

2.7.        Deze Algemene voorwaarden worden voor het sluiten van de Overeenkomst ter hand gesteld aan Afnemer en zijn tevens te allen tijde te raadplegen via de Website. De Algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1.        Alle aanbiedingen en offertes van HAIL EUROPE zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien er in een aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld dan vervalt de aanbieding of offerte in ieder geval zodra deze termijn is verlopen.

3.2.        Iedere aanbieding van HAIL EUROPE geldt zolang Producten voorradig zijn. Aanbiedingen gelden niet voor toekomstige orders of nabestellingen.

3.3.        Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door Afnemer wordt aanvaard, heeft HAIL EUROPE het recht het aanbod binnen drie (3) dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.4.        Indien een aanvaarding door de Afnemer, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding van HAIL EUROPE opgenomen aanbod dan is HAIL EUROPE daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HAIL EUROPE Schriftelijk anders aangeeft.

3.5.        HAIL EUROPE is niet gehouden aan een aanbod indien Afnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Afnemer geen rechten ontlenen.

3.6.        Een samengestelde prijsopgave verplicht HAIL EUROPE niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen Producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7.        Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door HAIL EUROPE naderhand Schriftelijk, al dan niet door middel van facturatie, zijn bevestigd.

3.8.        Alle door HAIL EUROPE verstrekte informatie, aantallen, samenstellingen, formaten, doseringen, gewichten, prijzen, afbeeldingen, mededelingen en andere opgaven (Schriftelijk, mondeling, telefonisch of anderszins verstrekt) worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege HAIL EUROPE voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. Mochten deze zich onverhoopt wél voordoen dan binden zij HAIL EUROPE in geen geval.

Artikel 4. Overeenkomsten

4.1.        Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door de bevestiging en aanvaarding door HAIL EUROPE dan wel indien HAIL EUROPE nadrukkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

4.2.        Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ook door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

4.3.        Een afwijking respectievelijk wijziging van de Overeenkomst bindt HAIL EUROPE alleen dan indien dit tussen Partijen Schriftelijk is overeengekomen.

4.4.        Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd dan zal HAIL EUROPE aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed zal zijn op de aanvankelijk opgegeven prijs. Hierbij zal HAIL EUROPE proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

4.5.        Indien met Afnemer meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. Mocht de Overeenkomst namens Afnemer worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat Afnemer deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf Afnemer.

4.6.        HAIL EUROPE is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

4.7.        Behoudens de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van HAIL EUROPE is het Afnemer verboden rechten of plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

4.8.        HAIL EUROPE is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende Overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van HAIL EUROPE dan wel derden waaronder andere afnemers.

4.9.        Afnemer kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door Afnemer verstrekte gegevens van soorten, aantallen, samenstellingen, formaten, gewichten en doseringen niet juist of onvolledig zijn. HAIL EUROPE behoudt zich alsdan het recht voor de Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan HAIL EUROPE nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van Afnemer, onverminderd het recht en de mogelijkheid van HAIL EUROPE om ten opzichte van Afnemer wél aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling Afnemer dan verplicht is.

4.10.     Annulering van een Overeenkomst door de Afnemer is niet mogelijk, tenzij HAIL EUROPE daarmee Schriftelijk heeft ingestemd. Indien en voor zover HAIL EUROPE Schriftelijk instemt met een annulering van de Overeenkomst zal daar op zijn minst genomen de voorwaarden aan worden verbonden dat de Afnemer annuleringskosten betaald, bestaande uit een bedrag van 15% van het met de Overeenkomst gemoeide factuurbedrag indien de annulering betrekking heeft op de verkoop, levering en afname van Producten uit het standaard-assortiment van HAIL EUROPE en het volledige (dus 100% van het) factuurbedrag indien de annulering betrekking heeft op de verkoop, levering en afname van niet tot het standaard-assortiment van HAIL EUROPE behorende Producten (inclusief de op naam bedrukte en/of specifiek voor de Afnemer bedoelde Producten).

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

5.1.        Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering hiervan door HAIL EUROPE noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, dan stelt HAIL EUROPE Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen alsdan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

5.2.        Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. In dat geval zal HAIL EUROPE Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5.3.        Indien een wijziging van en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële dan wel andere (kwantitatieve en/of kwalitatieve) gevolgen zal hebben, dan zal HAIL EUROPE Afnemer hierover van te voren inlichten.

5.4.        Afnemer dient tijdig alle gegevens of instructies te verstrekken die noodzakelijk zijn voor HAIL EUROPE om haar verplichtingen uit de Overeenkomst uit te voeren. Afnemer dient eveneens tijdig alle gegevens of instructies te verstrekken waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor HAIL EUROPE om haar verplichtingen uit de Overeenkomst uit te voeren. Indien Afnemer deze gegevens of instructies niet of niet tijdig verstrekt dan heeft HAIL EUROPE het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Eventuele extra kosten die het gevolg zijn van de hierdoor veroorzaakte vertraging komen geheel voor rekening van Afnemer.

Artikel 6. Prijzen en prijswijzigingen

6.1.        Alle door HAIL EUROPE gehanteerde prijzen zijn in euro’s (€) en gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

6.2.        De door HAIL EUROPE gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van het aanbod.

6.3.        Indien één van de kostprijsbepalende factoren (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, inkoopprijzen, grondstofkosten, vrachtkosten, energiekosten, belastingtarieven, in- en uitvoerheffingen of koerswijzigingen van vreemde valuta) van een Product wijzigt in de periode tussen de datum van het aanbod en de datum van levering, heeft HAIL EUROPE het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

6.4.        HAIL EUROPE behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoop van (bepaalde) Producten (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, stop te zetten en/of te vervangen door andere Producten. HAIL EUROPE is niet aansprakelijk jegens Afnemer of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting, stopzetting en/of vervanging van Producten.

6.5.        Kennelijke (schrijf en/of manipulatie) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door HAIL EUROPE worden gecorrigeerd.

6.6.        Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de bezorgkosten voor de levering van Producten niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. HAIL EUROPE geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van Afnemer komen, bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan Afnemer op.

6.7.        Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt aan Afnemer gecommuniceerd.

Artikel 7. Betalingen

7.1.        De in het kader van de Overeenkomst door Afnemer aan HAIL EUROPE verschuldigde bedragen worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Betaling zal geschieden in euro’s (€) en binnen de in de Overeenkomst genoemde betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien er in de Overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.

7.2.        Afnemer kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door Afnemer is slechts toegestaan indien HAIL EUROPE de vordering van Afnemer Schriftelijk heeft erkend.

7.3.        Afnemer is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van HAIL EUROPE zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan HAIL EUROPE te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat HAIL EUROPE daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van HAIL EUROPE tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

7.4.        Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.

7.5.        Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is Afnemer van rechtswege in verzuim en is zij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 2% per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die HAIL EUROPE ten opzichte van Afnemer wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken. In het geval de wettelijke rente hoger is dan voornoemd percentage, is Afnemer de wettelijke rente verschuldigd, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt.

7.6.        HAIL EUROPE is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, om de uitvoering van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken, totdat Afnemer integraal aan haar openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan.

7.7.        Indien HAIL EUROPE genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Afnemer, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 750,-- (zevenhonderd en vijftig euro). Onder het te vorderen bedrag wordt in dit geval verstaan het totaal van de openstaande factuurbedragen vermeerderd met de verschuldigde (contractuele) rente.

7.8.        In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van Afnemer zijn de verplichtingen van Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst jegens HAIL EUROPE onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Leveringen

8.1.        De door HAIL EUROPE opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. HAIL EUROPE kan nadere informatie omtrent de levertijden vermelden op de Website of op andere wijze Schriftelijk dan wel desgevraagd mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

8.2.        De leveringstermijn van de Producten vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst of, voor zover het volgende later geschiedt op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan of voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante door Afnemer te verstekken informatie is ontvangen.

8.3.        Bij niet tijdige levering dient HAIL EUROPE schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient HAIL EUROPE een termijn van ten minste veertien (14) kalenderdagen te worden gegund om alsnog haar leveringsverplichting na te komen, tenzij de redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

8.4.        Het risico van de Producten gaat over op de Afnemer op het tijdstip van aankomst van de Producten op de overeengekomen plaats van aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.5.        HAIL EUROPE is tot het doen van deelleveringen bevoegd. Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.

8.6.        Afnemer levert een door HAIL EUROPE vast te stellen bijdrage in de vrachtkosten indien de transactie tussen Afnemer en HAIL EUROPE een factuurbedrag betreft minder dan het franco huis bedrag. HAIL EUROPE behoudt zich het recht voor vrachtkosten aan Afnemer in rekening te brengen indien aflevering van de Producten plaatsvindt buiten de gebruikelijke dagen van aflevering van HAIL EUROPE. De in dat geval door HAIL EUROPE te maken expeditiekosten zullen door HAIL EUROPE aan Afnemer worden doorberekend.

8.7.        Alle al dan niet op verzoek van Afnemer door of in opdracht van HAIL EUROPE gemaakte ontwerpen, clichés, mallen et cetera, ook als deze geheel of ten dele aan Afnemer in rekening zijn of worden gebracht, blijven eigendom van HAIL EUROPE. De kosten van ontwerpen, clichés, mallen et cetera, gemaakt ten behoeve van een door Afnemer gevraagde offerte kunnen door HAIL EUROPE aan Afnemer in rekening worden gebracht.

8.8.        De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door HAIL EUROPE bepaald. Lege verpakkingen worden, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen, niet door HAIL EUROPE teruggenomen. Afnemer dient zich te houden aan de bepalingen zoals opgenomen en omschreven in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

9.1.        HAIL EUROPE blijft eigenaar van alle door haar geleverde Producten zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan al datgene waartoe zij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, in het bijzonder aan haar betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en kosten.

9.2.        HAIL EUROPE heeft te allen tijde het recht de door haar geleverde Producten terug te nemen of te doen terugnemen. Afnemer machtigt HAIL EUROPE of door haar daartoe ingeschakelde derden dan ook tot betreding van de bedrijfsruimten en andere gebouwen waar de geleverde Producten staan opgeslagen en/of staan geplaatst en datgene te doen of na te laten wat aan terugneming van de geleverde Producten bevorderlijk is of kan zijn, een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) per dag dat zij hiermede in gebreke blijft.

9.3.        Het is Afnemer niet toegestaan enige rechten te doen gelden op Producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, zoals het verpanden van de Producten dan wel met enig ander recht te bezwaren. Afnemer is voorts verplicht en gehouden HAIL EUROPE terstond Schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op Producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

9.4.        Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van HAIL EUROPE:

 1. de Producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust te (doen) verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en vermissing en de betreffende polis(sen) van deze verzekering(en) aan HAIL EUROPE ter inzage te geven;
 2. alle aanspraken van Afnemer op verzekeraars met betrekking tot de door HAIL EUROPE geleverde Producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan HAIL EUROPE op de wijze zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
 3. de vorderingen die Afnemer verkrijgt jegens Afnemers bij het doorverkopen van de door HAIL EUROPE geleverde Producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan HAIL EUROPE op de wijze zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
 4. de door HAIL EUROPE geleverde Producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust ook als zodanig te merken en aan te duiden;
 5. op elke andere wijze medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die HAIL EUROPE ter bescherming en ter waarborging van haar eigendomsrechten met betrekking tot de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten wenst te treffen, een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) per dag dat zij hiermede in gebreke blijft.

9.5.        Indien HAIL EUROPE geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de door haar geleverde Producten onverhoopt zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Afnemer verplicht de nieuw gevormde Producten aan HAIL EUROPE te verpanden, zulks op straffe van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) per dag dat zij hiermede in gebreke blijft.

Artikel 10. Onderzoek en reclame

10.1.     HAIL EUROPE zal zich inspannen om al het nodige te doen om te bewerkstelligen dat de door haar te leveren Producten voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.

10.2.     Afnemer is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de Overeenkomst, de door HAIL EUROPE geleverde Producten grondig te inspecteren op fouten en gebreken en bij aanwezigheid daarvan HAIL EUROPE onmiddellijk doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na aflevering Schriftelijk op de hoogte te brengen.

10.3.     Indien Afnemer niet binnen drie (3) werkdagen na het tijdstip van aflevering HAIL EUROPE wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek zouden kunnen worden opgemerkt dan wel hadden moeten kunnen worden opgemerkt, dan wordt Afnemer geacht met de staat waarin de Producten voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.

10.4.     De door HAIL EUROPE geleverde Producten gelden in elk geval als deugdelijk, indien Afnemer het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Afnemer het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.

10.5.     Nadat de klachten overeenkomstig artikel 10 lid 2 HAIL EUROPE hebben bereikt, zal HAIL EUROPE zo spoedig mogelijk een onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht(en). Afnemer dient toe te staan, dat vertegenwoordigers van HAIL EUROPE de betreffende Producten onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek beslist HAIL EUROPE of de klacht gegrond is. Indien de klacht gegrond is, heeft HAIL EUROPE de keuze de Producten te vervangen dan wel Afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Afnemer verschuldigde prijs voor de betreffende Producten. Indien HAIL EUROPE en Afnemer geen overeenstemming bereiken omtrent de gegrondheid van de klacht zal de beslissing daaromtrent worden overgelaten aan een door Partijen in gezamenlijk overleg te benoemen deskundige.

10.6.     In het verlengde van hetgeen bepaald in artikel 10 lid 5 geldt dat bij klachten betreffende per verpakking geleverde Producten HAIL EUROPE niet verplicht kan worden de door Afnemer verschuldigde prijs voor de per verpakking geleverde Producten te crediteren indien het geheel of een gedeelte van de per verpakking geleverde Producten door Afnemer is aangewend voor gebruik. De beslissing van de deskundige is bindend. De kosten van dit deskundigenonderzoek komen voor rekening van de Partij die door de deskundige in het ongelijk wordt gesteld. HAIL EUROPE zal Afnemer Schriftelijk berichten, dat zij van dit deskundigenonderzoek gebruik wenst te maken. Afnemer heeft vervolgens gedurende een termijn van één (1) maand het recht om zich niettemin tot de volgens deze Algemene voorwaarden bevoegde rechter te wenden ter zake van dit geschil.

10.7.     Retourzendingen van geleverde Producten is uitsluitend toegestaan indien hiervoor uitdrukkelijk Schriftelijk toestemming is verkregen van HAIL EUROPE.

10.8.     Indien de in het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde termijn van drie (3) werkdagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Afnemer als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van HAIL EUROPE voor Afnemer redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 11. Toleranties

11.1.     Voor de door HAIL EUROPE geleverde Producten zijn ten aanzien van de overeengekomen specificaties de hierna te noemen afwijkingen zowel naar boven als naar beneden toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in een soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere dan hierna genoemde specificaties, zijn de bij de eerdere leveringen toegestane afwijking en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar.

11.2.     Onverminderd het in dit artikellid gestelde geldt ten aanzien van eventuele afwijkingen in de kleur dat HAIL EUROPE behoorlijk heeft gepresteerd, indien deze afwijkingen gering zijn. HAIL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het door Afnemer opgeven van onjuiste kleurnummers. Indien het een opdracht betreft, waarbij een kleur moet worden aangemaakt, die niet voorkomt in het PMS-kleursysteem of een ander kleurherkenningssysteem, dient Afnemer de door hem gewenste kleur zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. HAIL EUROPE zal in een dergelijk geval de door Afnemer gewenste kleur zoveel mogelijk benaderen. Op papier of kunststof aangeleverde kleuren kunnen, als deze op een ander materiaal worden aangebracht een ander kleurbeeld geven waardoor de indruk kan worden gewekt dat de kleur wordt vastgesteld dat de op het andere materiaal aangebrachte kleur gelijk is aan het door afnemer aan HAIL EUROPE overhandigde monster, dan wel het door afnemer kenbaar gemaakt kleurnummer.

11.3.     Ten aanzien van de hoeveelheid geldt, dat HAIL EUROPE behoorlijk heeft gepresteerd, indien afwijkingen in hoeveelheden niet meer bedragen dan 20% boven of beneden de overeengekomen hoeveelheid. Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid.

11.4.     Ten aanzien van de gramgewichten, dikte, formaten et cetera geldt, dat HAIL EUROPE behoorlijk heeft gepresteerd indien afwijkingen in bovengenoemde specificaties niet meer bedragen dan respectievelijk 10% (de gramgewichten), 20% (van de dikte) en 5% (van de formaten) ten opzichte van de overeengekomen specificatie.

Artikel 12. Garantie

12.1.     Voor Producten of onderdelen van Producten, die HAIL EUROPE niet zelf vervaardigt, verleent HAIL EUROPE slechts garantie, indien en voor zover de toeleverancier van HAIL EUROPE aan HAIL EUROPE garantie heeft verstrekt. Op verzoek van Afnemer kan HAIL EUROPE Afnemer op de hoogte stellen van de garantiebepalingen van de toeleveranciers van HAIL EUROPE.

12.2.     HAIL EUROPE haar aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie is beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke Producten, dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke Producten gefactureerde bedrag, een en ander steeds ter keuze van HAIL EUROPE.

12.3.     Buiten de garantie vallen in ieder geval die gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 1. de niet inachtneming van bedienings-, onderhouds- en bewaarvoorschriften, dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
 2. normale slijtage;
 3. toepassing van enig overheidsvoorschrift ter zake van de aard van kwaliteit van de toegepaste materialen;
 4. materialen of zaken die door Afnemer aan HAIL EUROPE ter bewerking zijn verstrekt;
 5. materialen, zaken, werkwijzen en constructies voor zover op uitdrukkelijke instructie van Afnemer toegepast;
 6. door HAIL EUROPE van derden betrokken Producten, voor zover de derden geen garantie aan HAIL EUROPE hebben verstrekt;
 7. onvakkundig gebruik of gebruik voor enig ander doel dat gebruikelijk is.

12.4.     Indien Afnemer tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen uit de met HAIL EUROPE gesloten Overeenkomst(en), is HAIL EUROPE met betrekking tot die Overeenkomst(en) niet tot enige garantie gehouden.

12.5.     Het beweerdelijk niet nakomen door HAIL EUROPE van haar garantieverplichtingen ontslaat Afnemer niet van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met HAIL EUROPE.

Artikel 13. Afvalfonds verpakkingen

13.1.     Ingeval HAIL EUROPE in opdracht en ten behoeve van Afnemer Producten heeft verkocht en geleverd, waarbij HAIL EUROPE in de breedste zin van het woord gebruik heeft gemaakt van verpakkingsmaterialen van Afnemer, is Afnemer te allen tijde zelf verplicht en gehouden daarvan aangifte te doen bij het Afvalfonds verpakkingen (zie: https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl) en in het verlengde daarvan zorg te dragen voor afdracht van de dienaangaande afvalbeheersbijdrage.

13.2.     HAIL EUROPE zal aan Afnemer jaarlijks een opgave verstrekken waarin de hoeveelheid geleverde verpakkingen aangegeven staat.

13.3.     HAIL EUROPE kan nimmer aansprakelijk zijn ingeval Afnemer één of meerdere van haar verplichtingen jegens het Afvalfonds verpakkingen schendt en in het verlengde daarvan vrijwaart Afnemer HAIL EUROPE ter zake van alle aanspraken van elke andere partij, waaronder uitdrukkelijk wordt verstaan het Afvalfonds verpakkingen en de overheid, die mochten ontstaan vanwege het niet of niet juist nakomen van een verplichting door Afnemer inzake het Afvalfonds verpakkingen en de afvalbeheersbijdrage.

Artikel 14. Opschorting

14.1.     Indien Afnemer een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is HAIL EUROPE gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

14.2.     HAIL EUROPE is voorts bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten (onder meer) indien:

 1. na het sluiten van de Overeenkomst HAIL EUROPE omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Afnemer diens verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig zal nakomen;
 2. Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichting(en) uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 3. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van HAIL EUROPE kan worden gevergd.

Artikel 15. Beëindiging

15.1.     Indien Afnemer tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft HAIL EUROPE het recht de Overeenkomst onmiddellijk (tussentijds) te beëindigen (door ontbinding of opzegging), zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal Afnemer niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is Afnemer gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de (tussentijdse) beëindiging (door ontbinding of opzegging) aan HAIL EUROPE te vergoeden.

15.2.     HAIL EUROPE is onder meer gerechtigd de Overeenkomst (tussentijds) te beëindigen (door ontbinding of opzegging) indien Afnemer in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:

 1. op één of meerdere vermogensbestanddelen van Afnemer wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd en dat beslag is niet binnen vijf (5) kalanderdagen opgeheven;
 2. het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd;
 3. Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. aan Afnemer wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door Afnemer wordt aangevraagd;
 5. Afnemer overlijdt, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld;
 6. de onderneming van Afnemer wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
 7. HAIL EUROPE in staat van faillissement wordt verklaard;
 8. Afnemer handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van HAIL EUROPE dan wel van derden waaronder andere Afnemers in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
 9. Afnemer niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;
 10. Afnemer melding maakt van een betalingsachterstand.

15.3.     Indien HAIL EUROPE op het moment van beëindiging al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, ongeacht of de Overeenkomst is beëindigd door ontbinding of opzegging.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en schade

16.1.     HAIL EUROPE is niet aansprakelijkheid voor door Afnemer geleden schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van HAIL EUROPE. In dat geval is de aansprakelijkheid van HAIL EUROPE beperkt tot nakoming van de in artikel 12 omschreven garantieverplichtingen.

16.2.     De beperking van aansprakelijkheid van HAIL EUROPE zoals opgenomen in dit artikel geldt niet indien er aan de zijde van HAIL EUROPE sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

16.3.     In aansluiting op hetgeen bepaald in dit artikel is HAIL EUROPE niet aansprakelijk vanwege het enkele feit dat het door Afnemer gewenste Product door derden (zoals overheidsinstanties, Belastingdienst en/of een rechter) wordt herroepen, vernietigd of anderszins ter discussie wordt gesteld.

16.4.     Indien de Overeenkomst wordt uitgevoerd ten behoeve van meerdere (rechts)personen, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Overeenkomst voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk en dienen zij zelf onderling zorg te dragen voor verdeling van de maximaal uit te keren schadevergoeding. 

16.5.     Afnemer vrijwaart HAIL EUROPE ter zake van aanspraken van elke andere partij die mochten ontstaan vanwege het niet of niet juist nakomen van een verplichting door Afnemer voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden. Dit geldt niet indien (i) Afnemer kan aantonen dat de schade geen verband houdt met een aan hem toe te rekenen verwijtbaar handelen of nalaten of (ii) deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van HAIL EUROPE. Deze vrijwaring geldt eveneens ten aanzien van door HAIL EUROPE ingeschakelde derden en werknemers van HAIL EUROPE, als ook ten aanzien van aan HAIL EUROPE gelieerde ondernemingen.

16.6.     Eventuele vorderings- en verhaalsrechten zullen door Afnemer en/of aan hem gelieerde ondernemingen enkel worden uitgeoefend tegen HAIL EUROPE. Een actie, aanspraak, claim tot schadevergoeding of anderszins in verband met de Overeenkomst en/of Algemene voorwaarden, zal door Afnemer niet worden ingesteld tegen de (huidige of voormalige) werknemers, bestuurders en (bestuurders van) aandeelhouders van HAIL EUROPE. Zij kunnen op deze bepaling een beroep doen en indien noodzakelijk geldt het vorenstaande als een onherroepelijk derdenbeding om niet.

16.7.     HAIL EUROPE is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, immateriële schade en/of strafschade. HAIL EUROPE is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 17 van deze Algemene voorwaarden.

16.8.     HAIL EUROPE is niet aansprakelijk voor schade omtrent fouten die worden gemaakt omdat Afnemer of een derde onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

16.9.     Afnemer dient de schade waarvoor HAIL EUROPE aansprakelijk kan worden gehouden zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen tien (10) dagen na het ontstaan van de schade aan HAIL EUROPE te melden, een en ander op straffe van verval van enig recht op vergoeding van de schade.

16.10.  De uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderingsrechten van Afnemer en andere bevoegdheden jegens HAIL EUROPE, vervallen in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen na het verstrijken van één (1) jaar nadat de schade waarvoor Afnemer HAIL EUROPE aansprakelijk houdt zich voor het eerst heeft geopenbaard en vervallen in elk geval na verloop van drie (3) jaar nadat het schadeveroorzakende voorval heeft plaatsgevonden.

Artikel 17. Overmacht

17.1.     Omstandigheden buiten de wil en toedoen van HAIL EUROPE om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van HAIL EUROPE kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden HAIL EUROPE van de verplichtingen tot nakoming.

17.2.     Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen, pandemieën, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, tekort aan grond – en voedingsstoffen en/of gebreken in de levering daarvan (inclusief eventuele onredelijke prijsverhogingen als gevolg), problemen op zee, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen in elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden die door HAIL EUROPE zijn ingeschakeld, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers (overzee) van HAIL EUROPE evenals bezorgproblemen in geval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen vallen ook onder deze overmachtbepaling.

17.3.     Ingeval van overmacht heeft HAIL EUROPE het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Afnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten

18.1.     Afnemer erkent dat HAIL EUROPE rechthebbende is van en zodoende uitsluitend een licentie zal verstrekken over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooien, auteursrechten, ontwerpen, modellen, domeinnamen, merkenrechten, handelsnamen, foto’s, knowhow en alle overige commerciële rechten en handelsgeheimen, documenten etc. in relatie tot de Producten. Er vindt op geen enkele wijze overdracht plaats van welk intellectueel eigendomsrecht dan ook aan Afnemer, tenzij expliciet anders Schriftelijk overeengekomen. Het voorgaande is tevens van toepassing op Producten die in het bijzonder zijn ontworpen en/of ontwikkeld ten behoeve van Afnemer.

18.2.     Behoudens de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van HAIL EUROPE, is het Afnemer niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van HAIL EUROPE te gebruiken, laat staan deze aan te passen, te verwijderen en/of wijzigen. Voor het geval HAIL EUROPE aan Afnemer toestemming geeft om haar intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, geldt te allen tijde dat Afnemer er voor zorg dient te dragen dat er geen schade wordt toegebracht aan het onderscheidend vermogen, de reputatie, de geldigheid en/of de goodwill van deze intellectuele eigendomsrechten van HAIL EUROPE. Het is Afnemer voorts niet toegestaan merken te registeren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van HAIL EUROPE, waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek of dat het publiek wordt misleid.

18.3.     Afnemer zal HAIL EUROPE onverwijld Schriftelijk op de hoogte brengen van alle inbreuken of mogelijke inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van HAIL EUROPE die haar ter kennis zijn gekomen. De beslissing om juridisch op te treden tegen voornoemde inbreuken, is te allen tijde voorbehouden aan HAIL EUROPE.

18.4.     De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van HAIL EUROPE. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van HAIL EUROPE. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

18.5.     Ingeval van overtreding van één of meer bepalingen van dit artikel door Afnemer is Afnemer een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van                 € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) aan HAIL EUROPE verschuldigd, vermeerderd met een boete van € 1.000,-- (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt. HAIL EUROPE is gerechtigd een aanvullende schadevergoeding te eisen indien de schade het boetebedrag overstijgt.

Artikel 19. Privacy en Gegevensbescherming

19.1.     HAIL EUROPE is de verantwoordelijke partij voor verwerking van de persoonsgegevens van Afnemer gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

19.2.     De privacyverklaring van HAIL EUROPE is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van Afnemer en kan worden teruggevonden op de Website.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1.     Op de Overeenkomst en haar rechtsgevolgen is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Afnemer zijn vestiging in het buitenland heeft.

20.2.     Indien Afnemer gevestigd is binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: ''EER''), zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten waarop de Algemene voorwaarden van toepassing zijn tussen Partijen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar (Nederland).

20.3.     Indien Afnemer niet gevestigd is binnen de EER, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten waarop de Algemene voorwaarden van toepassing zijn tussen Partijen uitsluitend worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter, die zal worden benoemd volgens de lijstprocedure. De plaats van arbitrage zal Amsterdam zijn. De procedure wordt gevoerd in het Engels en het scheidsgerecht beslist volgens de regels van het Nederlandse recht.

Artikel 21. Wijziging en uitleg van de Algemene voorwaarden

21.1.     De Algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

21.2.     De wijzigingen en aanpassingen treden in werking eenentwintig (21) dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.

21.3.     Afwijking van de Algemene voorwaarden kan uitsluitend bij bepaling in de Overeenkomst. Indien er sprake is van strijd tussen de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden, prevaleren de voorwaarden uit de Overeenkomst.